Die Spirituelle Kirche von Arkadia Lichtern
Die Menschen suchen nach ihrem Platz in der Welt. Wir möchten Dir dabei helfen.
  • Magyar
  • English
  • Română


Egyesületről való jogerős végzés

There are no translations available.

Fővárosi Törvényszék 7.

Pk.60.329/2005/14-I.

 

VÉGZÉS

 

A Fővárosi Törvényszék a 179. sorszám alatt nyilvántartott Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza változásbejegyzési eljárásában megállapítja, hogy változatlan sorszám alatt az egyházi szervezet Árkádia Fényeinek Spirituális Egyesülete néven működik tovább és elrendeli az alábbi adatok nyilvántartásba vételét:

A szervezet neve:

Árkádia Fényeinek Spirituális Egyesülete

A szervezet székhelye változatlan: 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 58.

A szervezet célja: A tanításai révén tudatosság egyre magasabb szintjeire segítse emelkedni tagjait, anélkül, hogy kötelezően előírt rítusokkal mechanikussá tenni a hit megélését.

A szervezet cél szerinti besorolása: egyéb (vallási tevékenység), A szervezet formája: alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület.

A szervezet képviselője változatlan: Villás Béla szellemi vezető (anyja neve: Gyurina Borbála, lakcíme: 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 58.) Villás Béla a szervezetet általános terjedelemben és önállóan jogosult képviselni.

Az alapszabály utolsó módosításának kelte: 2012. szeptember 15.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi ítélőtáblához címezve írásban, három példányban a Fővárosi Törvényszéknél lehet benyújtani.


I N D O K O L Á S


Az egyházi szervezet - jogi képviselője útján - változásbejegyzési kérelmet terjesztett elő egyesületté történő átalakulása tárgyában.

A bíróság a kérelmezőt 10-1. sorszámú végzésével felhívta a kérelmének hiányosságainak pótlására.

A kérelmező a 11. és 14. sorszámú beadványaiban pótolta a kérelem hiányait, és csatolta - egyebek mellett - az átalakulást elhatározó ülés jegyzőkönyvét, a jelenléti ívet és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, jogszabályszerű elfogadó nyilatkozatokat.

A bíróság az egyesület Ptk. 62. § (3) bekezdés b) pontja és a 63. § (1);(3) és (4) bekezdései szerinti szervezetét törvényességi szempontból nem vizsgálhatta.

Fővárosi Törvényszék 7.

Pk.60.329/2005/14-I.

Mivel a kérelem és mellékletei megfelelnek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 35. §-a(l)-(2) bekezdéseiben, továbbá a civil szervezetek bírósági

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 37. §-a (1) bekezdésében, 38. §-ában, valamint 63. § a) és c) pontjaiban foglaltaknak, a törvényszék a rendelkező rész szerint határozott.

A bíróság a kérelmező beadványát határidőben benyújtottnak tekintette, figyelemmel arra, hogy ha a fél a beadvány hiányát a kitűzött határidő alatt pótolja, a beadványt úgy kell tekinteni, mintha már eredetileg is helyesen adta volna be. Továbbá a bíróság hiánypótlása a kérelmező részére hiányos tartalommal került kézbesítésre, ezért a végzés tejesítésére vonatkozó határidő a hiánytalan tartalmú végzés kérelmező részére történő kézbesítésétől indult. Erre tekintettel a bíróság a kérelmet határidőben benyújtottnak tekintette.

A 2011. évi CCVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése értelmében az egyesület az egyházi szervezet általános jogutódja 2012. március 1. napjától.

A végzés elleni fellebbezési jogot a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 233. §-a biztosítja.

Budapest, 2012. évi szeptember hó 28. napján


dr. Kun Péter s.k.

bírósági titkár

A kiadmány hiteléül

 


Letölthető formátumban (PDF 1.3M): Egyesuletrol-valo-vegzes.pdf

Sonntag, 18 März 2018