Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza 
Az EMBERek keresik helyüket a világban. Mi abban kívánunk segíteni, hogy megtaláld azt!
  • English
  • Deutsch
  • Română


Egyházunk nevéről szóló jogerős végzés

2014 JÚN 02.

Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest,

Markó u. 27.

7.Pk. 60329/2005/19.

V É G Z É S

A Fővárosi Törvényszék elrendeli a 179. sorszám alatt nyilvántartásba vett Árkádia Fényeinek Spirituális Egyesülete elnevezésű egyesületre vonatkozó alábbi változás bejegyzését.

A szervezet neve megváltozott.

Az új neve: Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza

Az alapszabály módosításának kelte: 2013.09.15.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi ítélőtáblának címezve, írásban, 3 példányban a Fővárosi Törvényszéknél lehet benyújtani. A bíróság tájékoztatja a fellebbezésre jogosultat, hogy az ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára jogi képviselet kötelező. A nem jogi képviselő által előterjesztett fellebbezést a bíróság hivatalból elutasítja.

I N D O K O L Á S

A szervezet - jogi képviselője útján - kérelmet terjesztett elő a szervezet nyilvántartási adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránt.

A törvényszék megállapította, hogy a kérelmező a szükséges okiratokat becsatolta, ezért a törvényszék az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A bíróság tájékoztatja, hogy a felügyelő bizottság tagjainak személye nem nyilvántartási adat.

Budapest, 2014. 04.01.


dr. Antal Veronika s.k.

titkár


Egyházunk nevéről szóló jogerős végzés dokumentuma elérhető:

http://arkadiafenyei.hu/dokumentum-letoltese/egyhazunk-neverol-valo-jogeros-vegzes.html

Vasárnap, 2018 Március 18.