Arkadia´s lights Spiritual Church
The PEOPLE who are looking for their place in the world. We wish to help with it in order for you to find it!
 • Magyar
 • Deutsch
 • Română


Alapító okirat

There are no translations available.

Alulírott alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. tv. 74/A-74/F §-ai, valamint Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezései alapján az alábbi
Jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejövő „Árkádia Fényeinek” Alapítványa elnevezésű alapítványt hoznak létre.

Bács Zoltán (...), mint alapító 50.000,- azaz ötvenezer Ft és
Erdélyi Attila (...), mint alapító 50,000,- Ft azaz ötvenezer Ft induló vagyonnal létrehozzák az

„Árkádia Fényeinek ” Alapítványt

I. Az Alapítvány adatai:
1. Az Alapítvány neve:
„Árkádia Fényeinek ” Alapítványa

2. Az Alapítvány székhelye:
4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 58

3. Az alapítás ideje:
2011. augusztus 10.

4. Az alapítvány időtartalma:
Az alapítvány határozatlan időre jön létre.

5. Az alapítvány működési területe:
Magyarország egész területére terjedő.

6. Az alapítvány jogállása:
Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet

7. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

8. Az alapítvány közhasznúsági besorolása:

- közhasznú, az 1997. évi CLXI. Törvény rendelkezései szerint.

9. Az alapítvány jellege:
nyitott: az Alapítványhoz bárki ( természetes, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet is) csatlakozhat, ha elfogadja annak céljait.
A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt.

10. Az alapítvány szolgáltatásaiból bárki részesülhet, kérelem, pályázat útján.

11. Az Alapítvány éves bevétele várhatóan nem éri el az 5.000.000,- azaz ötmillió forintot, ezért felügyelő szerv létrehozása nem kötelező. Ha az alapítvány éves bevétele az 5.000.000,- azaz ötmillió forintot meghaladja, az alapítók gondoskodnak felügyelő szerv létrehozásáról, és az alapító okirat megfelelő módosításáról.

II. Az Alapítvány céljai, feladatai és közhasznú tevékenysége

Egészségtudatosságra nevelés, egészségmegtartás, betegségmegelőzésre irányuló oktatás-képzés létrehozása, a gyógyuláshoz vezető út megismertetése, segítségnyújtás az egészség visszaszerzésében.

Az Alapítvány segítséget nyújt az emberek számára, hogy életük és a társadalom történéseit a holisztikus világszemlélet értelmében szemléljék és ismerjék meg, filozófiai, szellemi és
gyakorlati értelemben is segítse az embereket a képességeik fejlesztésében, egészségük
megőrzésében, útmutatást nyújt az Univerzum törvényszerűségeinek megismertetésében, megértésében.

Holisztikus szemléletű életforma közvetítése a gyermekek és fiatalok számára a testi, mentális, közösségi, természeti környezettel való harmóniában álló komplex személyiségfejlődést központba állító szemlélet erősítése.

Az emberi élet célja a test-lélek-szellem hármassága harmóniájának elérése, s ezáltal a magasabb világokkal, az Istennel való találkozás előkészítése, illetve megélése.

Felismerni Jézus Krisztus bölcsességében és filozófiájában az emberi és isteni egység tudatosságát.

„A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.” (Máté 7.12.) bölcsesség, tanítás továbbadása.

A jelenkor embere letért spirituális fejlődése kijelölt útjáról, megbontva ezzel a hármasság harmóniáját, következésképp előidézve egyéni szinten a különféle testi-lelki-szellemi betegségeket, társadalmi szinten pedig a nyílt – emberek vagy a természet egyensúlya elleni – erőszak formáit, a szociális feszültségeket.

Minden ember egyenlő misztériumának megértése, megtapasztalása és elfogadása, ezáltal tisztelete, vagyis felismerni a létezés (Mindenség) egységét.

Spirituális értelemben egész-séges, a hármasság harmóniájában elő ember képes önmagára és környezetére pozitív hatást gyakorolni, ezáltal a fizikai világ egészét jobbá és élhetőbbé tenni.

Az előzőekben felsorolt felismerések alapján az alapítvány eszközeivel és lehetőségei révén minél szélesebb körben ismerteti, terjeszti a fizikai valóságon túlmutató spirituális ismereteket és ezáltal minél több ember számára lehetővé tenni a test-lélek-szellem hármassága egész-ségének, harmóniájának helyreállítását.

Többszintű oktatási rendszer létrehozása a holisztikus, spirituális, ezoterikus és kozmikus szemléletmód átadása érdekében az emberiség közös bölcsességének megismerése, megőrzése és átadása révén, Jézus Krisztus, a Fény Fia, az Istenné vált ember, a tiszta szeretet hordozójának tanítása alapján.

Céljai megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja el:

 • az egészség megőrzését szolgáló, a testi-lelki-szellemi egységet elősegítő tradicionális és alternatív módszerek tanítása, előadások, tanfolyamok rendezvények szervezése;
 • egészséges életmóddal kapcsolatos táborok szervezése és támogatása;
 • speciális tanfolyamok, szemináriumok szervezése az angyalkommunikáció, kristályterápia, egyetemes reiki, csakraterápia, radiesztézia, elhalt lelkek hazasegítése a pszichoszomatikus problémákkal összefüggő betegségek megelőzésére.
 • mentális, emocionális és fizikai problémákkal küzdő embertársaink segítése;
 • környezettudatos gondolkodás kialakításának elősegítése;
 • hagyományok ápolása, népi kultúra feltárásának, megőrzésének és elsajátításának előmozdítása;
 • az emberiség ősi és tradicionális bölcsességeinek és tudásának felkutatása , megismerése és tanítása;
 • hagyományőrző események szervezése ;
 • az emberek természet iránti felelősségérzetének kialakítása és fenntartása;
 • emberi környezet védelme, ember és környezet harmonikus együttélése;
 • kapcsolattartás hasonló szervezetekkel;
 • pályázatokon vesz részt;

III Az alapítvány közhasznú tevékenységei:
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységek:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység,

- életmód-táborok szervezése és támogatása
- mentális, emocionális és fizikai problémákkal küzdő embertársaink segítése a test- lélek-szellem harmóniájának elérése érdekében.

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- Magyarország területén előadások, tanfolyamok, szemináriumok, rendezvények, hagyományőrző események szervezése melyek az egészségtudatosságra, egészségmegtartásra és betegségmegelőzésre irányuló tevékenységek, mint az angyalkommunikáció, kristályterápia, egyetemes reiki, csakraterápia, radiesztézia, elhalt lelkek hazasegítése, tudatos álom, stb.
- előadások tartása az emberi és isteni egység tudatosságáról, Jézus Krisztus bölcsességéről és tanításairól.
- kiadványok készítése.

IV. Az Alapítvány kezelő szerve:
1. Az alapítvány kezelő szerve az alapítók által megjelölt 3 fős Kuratórium ( kuratóriumi elnök, 2 kuratóriumi tag).

2. A kuratórium elnöke:
Villás Béla , 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 58
A kuratórium tagjai:
Pokorni Istvánné 3532 Miskolc, Győri kapu 104. 1/1
Karosi Gyula 07643 Tiszacsernyő, Radova utca 92/14

3. A kuratórium elnökét és a 2 kuratóriumi tagot az alapítók öt éves határozott időtartamra jelölik ki. A kuratóriumi elnök és a kuratóriumi tagok megbízása megszűnik: a határozott időtartam lejáratával, lemondással, hallállal, a Kuratórium kijelölésének visszavonásával. Ha a Kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapítók a kijelölést visszavonhatják és kezelőként új Kuratóriumot jelölhetnek ki.

4. A Kuratórium vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A tisztségviselő az általa e minőségében az alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. A Kuratórium elnöke és tagjai a tevékenységükért díjazásban nem részesülhetnek, de tevékenységükkel kapcsolatban felmerült igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

5. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze, írásbeli meghívóval, az ülés helyének, időpontjának és napirendjének megjelölésével, az ülés előtt legalább 8 nappal. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alaklommal ülésezik.

6. A Kuratórium akkor határozatképes ha három tagja közül legalább két fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, két tagjának jelenléte esetén egyhangúlag hozza.

7. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet a Kuratórium minden jelenlévő tagja aláír.

8. A Kuratórium határozatait a kuratóriumi elnök a meghozatalt követő 8 napon belül írásban, postai úton közli az érintettekkel. A kuratóriumi elnök a Kuratórium határozatait, a beszámolót és a közhasznúsági jelentést az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kifüggeszti, és az arkdiafenyei.hu honlapon közzéteszi. A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól nyilvántartást vezet (Határozatok Tára), mely nyilvántartás tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét).

9. Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, abba bárki betekinthet, a Kuratórium elnökével előzetesen egyeztetett időpontban, az Alapítvány székhelyén.

10. Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Az alapítvány éves közhasznú sági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

11. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

12. A közhasznú szervezet megszűntét két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

13. A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját- a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével- cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
Kuratóriumi elnök Villás Béla ( 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 58), a kuratórium tagjai: Pokorni Istvánné (3532 Miskolc, Győri kapu 104. 1/1), Karosi Gyula 07643 Tiszacsernyő, Radova utca 92/14.

14. A Kuratórium tagjai nem lehetnek egymás egyenes ági rokonai.

V. Az Alapítvány gazdálkodása:
1. Az alapítvány céljainak elérése érdekében az Alapítvány induló vagyona és annak hozadékai, valamint a későbbi vagyoni hozzájárulások, csatlakozások, és azok hozadékai is teljes mértékben felhasználhatók.

2. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységekre fordítja.

3. Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, kérelem, pályázat útján.

4. Az Alapítványi vagyon felhasználásáról a Kuratórium dönt. A Kuratórium hatáskörébe tartozik a beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása, valamint döntés azokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a kuratórium hatáskörébe utal.

5. Az alapító az alapító okiratot indokolt esetben- az Alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül- módosíthatja.

6. Az Alapítvány bevételei:
a) az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
e) egyéb, más jogszabályban meghatározott bevétel;
f) vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

Az Alapítvány költségei:
a) közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások)
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások) , amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
Az alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.


VI. Az Alapítvány képviselete:
Az Alapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli harmadik személyekkel és szervezetekkel szemben, bíróság és más hatóság előtt. A kuratóriumi elnököt akadályoztatása esetén a kuratóriumi tagok helyettesítik, ilyenkor képviselik is az Alapítványt azzal, hogy az Alapítvány nevében írásbeli nyilatkozat megtételére a két kuratóriumi tag együttesen jogosult (Ptk. 29.§ (3) bekezdése). Az alapítvány bankszámlája felett a kuratóriumi elnök önállóan, a két tag együttesen jogosult rendelkezni.

VII. Az Alapítvány megszűnése:
Az Alapítvány megszűnik a Ptk. 74/E.§(1)-(4) bekezdésében meghatározott esetekben. Az Alapítvány megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a Kuratórium által kijelölt más hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

VIII. Záró rendelkezések:
Az Alapítvány működése felett a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Főügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kisvárda, 2011. augusztus 10.

 

            Bács Zoltán                               Erdélyi Attila

              Alapító                                        Alapító
Friday, April 20, 2018